Akkrumer Goedland door de provincie genoemd als ‘koplopergebied’

In het landelijke nieuws gaat het de laatste maanden veel over stikstof, natuur en boeren. Dat zijn problematische dossiers! Om er iets aan te doen, heeft het kabinet miljarden voor het platteland gereserveerd.

De bedoeling is dat dit geld via de provincies in het landelijk gebied terechtkomt. En om dit te stroomlijnen heeft het rijk aan de provincies gevraagd om met voorstellen te komen.

 

We zijn er trots op dat de provincie Fryslân, onder meer, ons Akkrumer Goedland naar voren heeft geschoven. We worden een ‘koplopergebied’ genoemd. De provincie verwacht namelijk dat hier al snel mooie resultaten geboekt kunnen worden, op het gebied van klimaat, natuur, water en bodem.

We zijn dus serieus in de race om voor deze thema’s geld uit Den Haag te krijgen.

 

In het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied vroeg het rijk dit voorjaar aan alle twaalf provincies om twee stukken aan te leveren: een ‘gebiedsprogramma’ en een ‘maatregelpakket’.

 

Fotografie: Janna van der Meer


In de gebiedsprogramma’s beschrijven de provincies hoe zij in de periode tot 2035 willen werken aan de grote uitdagingen in het landelijke gebied op het gebied van natuur, stikstof, klimaat, water en bodem. In de maatregelpakketten verduidelijken de provincies wat ze de komende twee jaar precies gaan doen en welke kosten dat met zich meebrengt. Het – inmiddels demissionaire – kabinet heeft hier ruim € 24 miljard voor gereserveerd in het coalitieakkoord.

 

Eind juni heeft de provincie Fryslân haar ontwerp gebiedsprogramma en vier concrete maatregelpakketten opgestuurd naar het Rijk om getoetst te worden.

(Zie ook: https://www.fryslan.frl/fryslan-vraagt-rijk-om-eerste-reactie-op-ontwerp-gebiedsprogramma)

 

Eén van de maatregelpakketten heeft specifiek betrekking op het Friese veenweidegebied.

De provincie legt nu de focus op vier gebieden, waar ze op korte termijn maatregelen kan treffen. Het gaat om maatregelen als:

 

  • vernatting van veenbodems
  • meer ruimte voor water creëren in de polders
  • de ontwikkeling van nieuwe (moeras)natuur

 

De vier gebieden waar dit waarschijnlijk kan gebeuren, noemt de provincie ‘koplopergebieden’. Naast Aldeboarn-De Deelen, Idzegea en Hegewarren is het Akkrumer Goedland daar dus één van!

 

Twee jaar geleden bestonden we nog niet eens. Nu voelen we ons erkend en gekend door de provincie. Dat geeft vertrouwen voor een mooie verdere samenwerking!

Daarnaast zijn we natuurlijk heel benieuwd hoe in Den Haag op het Friese voorstel gereageerd gaat worden. Door de val van het Kabinet en de nieuwe verkiezingen die in aantocht zijn, is het überhaupt onzeker wat er met de gereserveerde miljarden gaat gebeuren.

 

Mochten de door de provincie gevraagde middelen wel vrijkomen, dan krijgt het Akkrumer Goedland nog meer de wind in de zeilen. We gaan het beleven!

Ontwikkelingen

LEES MEER -goedland-hoofdimage
14-12-2023

Slotpresentatie 14 december 2023

Met een druk bezochte bijeenkomst in de Kromme Knillis in Akkrum heeft Akkrumer Goedland haar veenweidepilot afgesloten.

LEES MEER blokje-uitnodiging-website
14-12-2023

Uitnodiging

Presentatie eindrapportage Akkrumer Goedland en blik vooruit!

LEES MEER -koplopergebied
26-09-2023

Koplopergebied

We zijn er trots op dat de provincie Fryslân, onder meer, ons Akkrumer Goedland naar voren heeft geschoven als ‘koplopergebied’.